PRAWNIK ZLECA - POLITYKA PRYWATNOŚCI

Preambuła

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości świadczonych przez nas usług oraz maksymalnego bezpieczeństwa danych, które są nam przekazywane za pośrednictwem serwisu prawnikzleca.pl dokładamy wszelkich starań aby Twoje dane były odpowiednio chronione.

W związku z powyższym gromadzimy tylko takie ilości informacji, które są nam niezbędne do prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Odbywa się to wyłącznie za Twoją zgodą. Zebrane informacje wykorzystujemy jedynie w związku ze świadczonymi przez nas usługami. Nie przekazujemy zgromadzonych przez nas danych stronom trzecim bez Twojej wiedzy i zgody.

W celu poznania sposobów ochrony otrzymywanych danych oraz mechanizmami ich przekazywania i wykorzystywania, zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności oraz Regulaminem.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest IPRAWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ulicy [-] , [-] Warszawa (dalej „prawnikzleca.pl”). Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe rozpoczęcie współpracy z serwisem prawnikzleca.pl.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
 2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; lub
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; a także
 4. przenoszenia danych;
 5. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR);
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi świadczonej przez prawnikzleca.pl na postawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu prawnikzleca.pl. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z serwisu prawnikzleca.pl.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy dla celów realizacji usługi świadczonej przez prawnikzleca.pl, a także przez okres, w którym osoba której dane dotyczą będzie uprawniona do wniesienia roszczenia po zakończeniu umowy.


1. Definicje

Prawnikzleca.pl lub Serwis– [] Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://prawnikzleca.pl (dalej jako: „Prawnikzleca.pl”, „Serwis Internetowy”).

Prawnikzleca.pl jest portalem umożliwiającym Adwokatom i Radcom Prawnym dodanie ogłoszenia, w którym określony zostanie w szczególności specjalista, którego poszukuje, zlecenie oraz jego termin. Dzięki funkcjonalnościom serwisu specjaliści, którzy zarejestrowani są w serwisie otrzymują powiadomienie o pojawieniu się ogłoszenia skierowanego do ich branży. Specjalista zainteresowany współpracą z ogłoszeniodawcą będzie miał możliwość skontaktowania się w celu złożenia oferty oraz zawarcia umowy.
Zarówno Informacje zawarte w ogłoszeniach oraz odpowiedzi specjalistów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej usługi świadczonej przez specjalistę niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców. Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Prawnikzleca.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Profil – funkcjonalność Serwisu, pozwalająca Zleceniodawcom oraz Zleceniobiorcom na przekazywanie wybranych informacji, w tym dotyczących szczegółów zlecenia, stawki, miejsca i czasu wykonania zlecenia oraz danych zawartych w profilu użytkownika (imię i nazwisko lub nazwa firmy, dane teleadresowe, adres strony www, adres poczty elektronicznej oraz numer wpisu właściwego rejestru zawodów regulowanych)

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Prawnikzleca.pl

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownik – odpowiednio Zleceniodawca lub Zleceniobiorca

Zleceniodawca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Prawnikzleca.pl.

Zleceniobiorca - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Prawnikzleca.pl.

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Prawnikzleca.pl administruje przekazanymi danymi w związku z korzystaniem z usług Serwisu.

W przypadku pytań dotyczących działania Serwisu lub administrowani danymi oraz praw jakie Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych zapraszamy do kontaktu:

 • za pośrednictwem formularza kontaktowego: [link]; lub
 • pośrednictwem maila: kontakt@prwnikzleca.pl oraz w inny sposób wskazany na stronie www.

3. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych.

W celu stworzenia Profilu, który będziemy mogli następnie umieścić w serwisie, przetwarzamy otrzymane dane osobowe podane podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Zebrane dane są niezbędne do korzystania z usług serwisu prawnikzlecapl. W celu utworzenia Profilu zbieramy odpowiednio: imię, nazwisko, tytuł zawodowy, adres wykonywanej działalności, nr wpisu na listę samorządu zawodowego oraz dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail) – w przypadku Zleceniodawców, lub imię, nazwisko, adres wykonywanej działalności, nr wpisu na listę samorządu zawodowego oraz dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail).

Podstawa prawna-> Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Opcjonalnie, każdy z zarejestrowanych użytkowników może dobrowolnie umieścić swoje zdjęcie, które prezentowane będzie w jego profilu.

Podstawa prawna-> Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Profil nie jest widoczny dla nikogo do momentu znalezienia dopasowania przez Serwis zlecenia umieszczonego w Serwisie przez Zleceniodawcę do wcześniej ustawionych przez Zleceniobiorcę preferencji.

Po dopasowaniu zlecenia Serwis powiadamia Zleceniobiorców za pośrednictwem podanego wcześniej adresu mailowego lub telefonu (sms).

Następnie, po otrzymaniu powiadomienia o dostępnym zleceniu, Zleceniobiorca, po kliknięciu w link umieszczony w wiadomości e-mail, zostanie przekierowany do zlecenia oraz jego szczegółów. W tym momencie Zleceniobiorca może zobaczyć nazwę Zleceniodawcy oraz dane adresowe.

Po zapoznaniu się ze szczegółami zlecenia, Zleceniobiorca ma możliwość zgłoszenia chęci wykonania zlecenia za pomocą dostępnego formularza umieszczonego obok opisu zlecenia.

Następnie Zleceniodawca otrzymuje powiadomienie o odpowiedzi Zleceniobiorcy na zamieszczone zlecenie. Od tego momentu Zleceniodawca może zapoznać się z Profilem wybranego Zleceniobiorcy, który odpowiedział na zlecenie i zainteresował Zleceniodawcę. W profilu widoczna jest dla Zleceniodawcy nazwa Zleceniobiorcy oraz dane kontaktowe.

Jeżeli odpowiedź danego Zleceniobiorcy jest dla Zleceniodawcy interesująca, może on wybrać danego Zleceniobiorcę za pomocą przycisku. Od tego momentu zlecenie znika z serwisu, a wybrany Zleceniobiorca ma dostęp do pełnych danych Zleceniodawcy.

W momencie wybrania przez Zleceniodawcę odpowiedniego Zleceniobiorcy, strony kontaktują się za pomocą podanych wcześniej danych kontaktowych bez pośrednictwa Serwisu. Od tego momentu Serwis nie jest zaangażowany w kontakt pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą.

4. Konieczność podania danych podczas korzystania z usług Prawnikzleca.pl

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez prawnikzleca.pl (dane obligatoryjne). Jeżeli dane nie zostaną wskazane, prawnizleca.pl nie będzie mógł świadczyć usługi, do której został stworzony.

Podstawa prawna -> Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dla poprawności działania serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz publikowanych zleceń, prawnikzleca.pl zastrzega sobie możliwość usunięcia profilu zawierającego nieprawdziwe informacje (np. fałszywego numeru wpisu na listę adwokatów) aby zapobiec ewentualnym oszustwom.

5. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

W celu ustaleń, dochodzeń oraz egzekucji ewentualnych roszczeń możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług prawnizleca.pl, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług Serwisu, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna -> prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

6. Skargi, wnioski, odpowiedzi na pytania

W tym rozpatrzenia ewentualnych skarg, wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkownika, Serwis ma prawo do przetwarzania niektórych danych osobowych podanych przez Użytkownika. Serwis może przetwarzać również informacje dotyczące korzystania z usług Serwisu, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna -> Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną.

7. Dopasowywanie zleceń

Serwis prawnikzleca.pl ma na celu jak najlepsze dopasowanie publikowanych przez Zleceniodawców zleceń do preferencji opisanych przez Zleceniobiorców (profilowanie).

Na czym polega profilowanie?

Prawnikzleca.pl przetwarza dane osobowe podane przez Zleceniobiorcę podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Podane informacje są wykorzystywane do automatycznego dopasowania do publikowanych zleceń (np. preferencje w zakresie sądu, w okręgu którego Zleceniobiorca może się podjąć zlecenia).

Serwis nie wykorzystuje informacji o Użytkownikach niezwiązanych z publikacją i wykonywaniem zamieszczanych zleceń.

Podstawa prawna -> Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowywaniu informacji o preferencjach Zleceniobiorców do zleceń przekazywanych przez Zleceniodawców.

Podstawa prawna -> Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

8. Cookies

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
  1. realizacja podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych danych;
  2. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);
  3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego lub Usługi.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce Firefox
  3. w przęglądarce Internet Explorer
  4. w przeglądarce Opera
  5. w przeglądarce Safari
  6. w przeglądarce Microsoft Edge
 6. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym.
 7. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego.
 8. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania Usługobiorców oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 9. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

9. Przekazywanie danych osobowych

Użytkownicy
Prawnikzleca.pl przekazuje dane osobowe jedynie za zgodą Użytkowników na przekazywanie tych danych po dopasowaniu zlecenia. Zleceniobiorca akceptując opublikowane zlecenie, wyraża jednocześnie zgodę na kontakt ze strony Zleceniodawcy. Zleceniodawca publikując ogłoszenie godzi się na odsłonięcie danych zainteresowanym Zleceniobiorcom. Następnie strony kontaktują się ze sobą wzajemnie bez pośrednictwa Serwisu.

Podmioty przetwarzające
Prawnikzleca.pl współpracuje z podmiotami którzy przetwarzającymi dane osobowe Użytkowników wyłącznie na polecenie Serwisu. Dotyczy to m.in usług w chmurze obliczeniowej, wysyłki wiadomości email, oraz wspierania usług Serwisu (np. automatyczne stworzenie Profilu). Dostawcy usług współpracujących z Serwisem mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Organy państwowe
Prawnikzleca.pl ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkowników na polecenie uprawnionych organów państwowych np. Prokuratury, Policji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

10. Czas przechowywania danych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez okres wykonywania umowy dla celów realizacji usługi Serwisu oraz związanych z nim funkcji oraz usług zgodnie z Regulaminem. Po usunięciu Profilu dane zostaną usunięte, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Profilu dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

11. Prawa Użytkowników dotyczące przetwarzania danych osobowych

Poniżej wskazujemy jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W celu skorzystania z któregokolwiek z poniższych praw zachęcamy do kontaktu z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@prawnikzleca.pl

Wycofanie zgody
Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, która została przez niego udzielona w momencie rozpoczęcia korzystania z Serwisu. Cofnięcie zgody dotyczy również tych udzielonych już podczas korzystania z usług Serwisu. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez prawnikzleca.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla Użytkownika. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług Serwisu, które zgodnie z Regulaminem mogą być świadczone jedynie za udzieleniem uprzedniej zgody.

Podstawa prawna -> art. 7 ust. 3 RODO

Sprzeciw wobec wykorzystania danych
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania jego/jej danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli dane są przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Rezygnacja z otrzymywania powiadomień o dopasowanych zleceniach w formie powiadomień będzie dla nas oznaczać sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w tym profilowanie w celu dopasowania zlecenia.

Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i prawnikzleca.pl nie będzie dysponować inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, zostaną usunięte te dane, wobec wykorzystywania których wniesiono sprzeciw.

Podstawa prawna -> art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Każdy Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych prawnikzleca.pl będzie traktować jako żądanie usunięcia automatycznie stworzonego Profilu oraz zaprzestania korzystania z usług Serwisu przez Użytkownika.

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia danych jeżeli:

 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;
 • dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • Użytkownik sprzeciwił się wykorzystywaniu danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawnikzleca.pl dysponuje uprawnieniem do zachowania niektórych danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych Serwisu.

Podstawa prawna: -> art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Użytkownik ma prawo żądać aby przetwarzanie jego danych osobowych zostało ograniczone. Po zgłoszeniu takiego żądania, prawnikzleca.pl uniemożliwi korzystanie z usług Serwisu, które wiązałoby się z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Serwis zaprzestanie też wysyłania komunikatów.

Użytkownik jest uprawniony o żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionuje prawidłowość podanych danych osobowych – wykorzystanie zostanie ograniczone na czas niezbędny do zweryfikowania prawidłowości danych, maksymalnie do 14 dni;
 2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik zamiast usunięcia danych zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy podane przez Użytkownika dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały wybrane lub wykorzystywane, lecz są potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy Użytkownik zgłosił wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego/jej danych – ograniczenie następuje wtedy na czas potrzebny do zbadania, czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownik (jak: ochrona interesów, praw i wolności) przeważa nad interesami, które realizuje prawnikzelca.pl, przetwarzając Twoje dane osobowe Użytkownika.

Podstawa prawna art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych
Użytkownik ma zawsze prawo do uzyskania od Prawnikzleca.pl potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez Serwis, a jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Podstawa prawna art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych
Użytkownik ma prawo do sprostowania podanych przez siebie danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia, jeżeli są niekompletne.

Podstawa prawna art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo do otrzymania dostarczonych przez siebie danych osobowych, a następnie przesłania ich do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Dane osobowe Użytkownika zostaną wysłane w postaci pliku w formacie .pdf lub .doc lub .pages które są formatami powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna art. 20 RODO

Czas spełnienia żądania Użytkownika
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, Użytkownik wystąpi do Prawnikzleca.pl z żądaniem, żądanie zostanie spełnione albo Prawnikzleca.pl odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań –Prawnikzleca.pl nie będzie w stanie spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca, informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, Prawnikzleca.pl potrzebuje 72 h na dokonanie aktualizacji wskazanych przez Użytkownika danych. Może to skutkować tym, iż w trakcie aktualizacji Użytkownik otrzyma powiadomienie, z którego otrzymywania zrezygnował.

Skargi, pytania i wnioski
Użytkownik może zgłaszać skargi, pytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego/jej danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Jak Prawnikzleca.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników, Prawnikzleca.pl dba o to aby ochrona danych osobowych była odpowiednio dobrana, w tym celu używa certyfikatu ssl

13. Aktualizacja Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, w związku potrzebami, zmianami w prawie lub profilem świadczonych przez Serwis Usług. Prawnikzleca.pl będzie informować o istotnych zmianach na stronie internetowej Serwisu.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.


Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Prawnikzleca.pl